ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Էդմոնդ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ Վահագն ՄԵԼԻՔ-ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պարտատոմսերի պայուսակի սպասվող եկամտաբերությունը, բացի եկամտաբերության կորի ընթացիկ և սպասվող տեսքից, կախված է նաև արժեկտրոնային եկամտաբերությունից, պարտատոմսի դյուրացիայից, ներդրումային հորիզոնից և այլ ցուցանիշներից: Պայուսակի համար որևէ ռազմավարության գրավչությունը գնահատելու համար կարևորվում է սպասվող եկամտաբերության վրա այդ գործոնների ազդեցության և դրանց հետ կապված ռիսկերի ամբողջական վերլուծությունը: Աշխատանքում ուսումնասիրվում է պարտատոմսի եկամտաբերության վրա յուրաքանչյուր գործոնի ազդեցության բնույթը և չափը, ինչպես նաև ներկայացվում է այդ գործոնների ազդեցության գնահատման մի քանի մոտարկման մեթոդներ՝ ի լրումն ճշգրիտ գնահատման մեթոդի: Աշխատանքում ցույց է տրված, որ գործնականում լայնորեն կիրառվող մոտեցումները կարելի է դուրս բերել մեկ ընդհանրական բանաձևից՝ տարբեր ենթադրությունների պայմաններում:

Эдмонд ВАРДУМЯН
Ваагн МЕЛИК-ПАРСАДАНЯН
ОЖИДАЕМЫЙ ДОХОД ОБЛИГАЦИЙ
Ключевые слова: облигация, инвестиционный горизонт, доходность, купон, продолжительность.
Ожидаемый доход портфеля облигаций зависит не только от текущей и ожидаемой формы кривой доходности, но и от ставки купона, продолжительности и инвестиционного горизонта среди других факторов. В этом отношении очень важно проанализировать влияние этих факторов на ожидаемую доходность портфеля, чтобы оценить привлекательность определенной стратегии портфеля с фиксированным доходом. В этом исследовании мы проанализировали природу и величину влияния каждого из факторов на ожидаемый доход портфеля облигаций. Кроме того, мы представили несколько приблизительных подходов для оценки величины воздействия в дополнение к точному подходу. Мы также показали, что широко используемые подходы могут быть получены из более общей формулы при определенных предположениях.

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ