ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / 2017
 
Թիվ 7-8 (203-204), 2017
Թիվ 7-8 (203-204), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7-8 (203-204), 2017  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 7-8 (203-204), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7-8 (203-204), 2017  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 7-8 (203-204), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7-8 (203-204), 2017  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արսեն ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

Համակարգային բարեփոխումներում մեծ առաջընթաց կնկատվի համայնքների խոշորացմամբ ու միջհամայնքային միավորումների ձևավորմամբ, որոնք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Վրեժ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԲԱՑԱՀԱՆՔՈՒՄ ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ («ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-Ի ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Հետազոտությունում կատարվել է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի լեռնային արտադրամասում ներդրված նոր տեխնիկայի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՑԱՀԱՆՔՈՒՄ ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ («ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-Ի  ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Шираз ВАРДАНЯН
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются сущность трансфертного ценообразования и особенности использования основных методов трансфертного
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Шираз ВАРДАНЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

Эффективное взаимодействие подразделений корпорации требует оптимального использования инструментов внутрифирменного
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ԹԵՐԶՅԱՆ Հարություն ԹԵՐԶՅԱՆ Դիանա ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ պետական պարտքի հետազոտմանը էկոնոմետրիկայի օգնությամբ: Ներկայացված է էկոնոմետրիկ հավասարումների համակարգ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արամ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՇԱՐԺԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2012-2016ԹԹ.

Ժամանակակից պետության տնտեսագիտությունը հանգում է հանրային կառավարման հնարավորությունների և նախադրյալների բացահայտմանն ու
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՇԱՐԺԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2012-2016ԹԹ.  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռաֆիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Բանկային համակարգի կայունության վրա ազդում են մի շարք արտաքին ու ներքին ռիսկեր և համակարգային կառավարման մոտեցման բացակայության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող հայրենական կազմակերպություններում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Կազմակերպությունների իրացվելիության ներքին վերահսկողության գործընթացում իրենց ուրույն դերն ու նշանակությունն ունեն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Нарина МКРТИЧЯН
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА

Становление и развитие малого и среднего бизнеса сыграло значительную роль в экономике независимой Армении, так как в
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Հոդվածում քննարկվում են արտահանման խթանման արդյունավետ համակարգի կառուցման և գործարկման որոշ խնդիրներ: Մասնավորապես,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածում իրականացվել է ՀՀ արտահանման և ներմուծման ապրանքային կառուցվածքի վիճակագրական վերլուծություն 1999-2016թթ. ժամանակահատվածի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Римма КАРАПЕТЯН
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

Ռիմմա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՑԱՆՑՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ մատակարարման շղթայի կառավարում, պաշարների կառավարում,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Վահե ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Ռազմիկ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Հրանտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ արդյունաբերության, էներգետիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում ներդրումային քաղաքականության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Էներգետիկ բնագավառի ներքին խնդիրները բացահայտելու համար, նախևառաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրանք առաջացնող և լուծման հնարավոր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՔԱՌՅԱՆ Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է էլեկտրոնային բիզնեսի նշանակությունն ու դերը, ինչպես նաև դրա ներդրման խոչընդոտները ՓՄՁ-ների համար:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Լոգիստիկան՝ որպես նյութական հոսքերի պլանավորման, կառավարման և վերահսկողության տնտեսագիտական ուղղություն, լայն կիրառություն է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շուշան ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ներկայում հայաստանյան շուկան կարելի է բնութագրել ոչ լրիվ զբաղվածությամբ, հարկադիր պարապուրդներով, ցածր աշխատավարձով,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սամվել ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում վերլուծվել է ՀՀ գործազրկության բարձր մակարդակի հիմնախնդիրը: Իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ՀՀ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հռիփսիմե ԽՈՆԴԿԱՐՅԱՆ
ՏԱՐԵՑ ՄԱՐԴԻԿ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀՈՒԶՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ-ում բնակվող տարեց մարդկանց ապրելակերպի հուզող խնդիրներն ավելի մանրամասն պարզաբանելու առիթով հեղինակի կողմից 2017թ. (մարտ-ապրիլ)
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԱՐԵՑ ՄԱՐԴԻԿ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀՈՒԶՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուիզա ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում հեղինակը հակիրճ անդրադարձել ՀՀ պետական բյուջեի միջոցով իրականացվող ծրագրերին և բնութագրել է այն ծրագրերը որոնք նոր են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուիզա ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ

Հոդվածում հեղինակը կարևորել է ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրման պայմաններում ծրագրերի արդյունավետության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիանա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Լուսինե ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԿԼԱՍՏԵՐ

Կլաստերը միջկազմակերպական փոխգործունեության կազմակերպման ամենահեռանկարային ձևաչափերից մեկն է, որի անդամներն իրականացնում են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԿԼԱՍՏԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Վերջին տասնամյակում հանրապետությունում կաթնամթերքի ոլորտում վերագործարկվեցին մի շարք արտադրություններ, ինչպես նաև ստեղծվեցին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էդուարդ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են արդյունագործական ձկնաբուծության և հատկապես
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Ցանկացած մշակաբույսի մշակության հարցում էական նշանակություն ունի օրգանական և հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միսակ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Միսակ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
Եվրոպական արժութային համակարգի ստեղծումը և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միսակ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ԵԱՏՄ շրջանակներում արժութային միություն ստեղծելու և միասնական արժույթի ներդրման մասին խոսակցությունները անհրաժեշտություն են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռազմիկ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Արթուր ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
SՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ–ՈՒՄ

Սույն հետազոտությունում ուսումնասիրվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
SՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ–ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լեւոն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃՆ ՈՒ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ

Տնտեսական կյանքի զարգացումները վկայում են, որ առավել հզոր են համարվել և տվյալ ժամանակաշրջանի համար արտադրողական ուժերի բարձր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃՆ ՈՒ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ «ՓՈՒՉԻԿՆԵՐԻ» ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ «ՓՈՒՉԻԿՆԵՐԻ» ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
Ֆինանսական շուկաներում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ «ՓՈՒՉԻԿՆԵՐԻ» ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Արթուր ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԳԵՐԻՇԽՈՂ ԴԻՐՔԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Գերիշխող դիրք հասկացությունը հայկական և արտասահմանյան հակամենաշնորհային օրենսդրության առանցքային հասկացություններից մեկն է:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳԵՐԻՇԽՈՂ ԴԻՐՔԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Արթուր ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՆՈՐ ՊՂՆՁԱՁՈՒԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է

Ներկա ժամանակներում ՀՀ-ում տարեկան մշակվում է շուրջ 40 մլն տոննա պղնձի հանքաքար, որից ստացվում է ավելի քան 380 հազար տոննա պղնձի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆՈՐ ՊՂՆՁԱՁՈՒԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթևիկ ՈՒԼԻԽԱՆՅԱՆ
ԲՌՀՉԱ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ԲՌՀՉԱ-ի անդամ երկրները բնութագրվում են որպես արագ զարգացող հզոր երկրներ, որոնց բարենպաստ դիրքն ապահովում է համաշխարհային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՌՀՉԱ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ԱԴԻԼԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն աշխատանքում իրականացված է ՀՀ տնային տնտեսություններում էլեկտրաէներգիայի սպառման կառուցվածքի վերլուծություն£ Վերջինս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Davit KHARATYAN
DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY: NASDAQ-100 INDUSTRY SECTORS

Դավիթ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇԻՉ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ՝ NASDAQ-100 ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Բանալի բառեր՝
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY: NASDAQ-100 INDUSTRY SECTORS  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Seyed Asghar FOTOOHI ONJI
RELATIONSHIP BETWEEN OF STOCK RETURNS WITH 9 FINANCIAL ACTIVITY RATIOS BASED ON INFORMATION 28 CEMENT COMPANY IN TEHRAN’S STOCK EXCHANGE

Սեյեդ Ասղար ՖՈԹՈՒՀԻ ՕՆՋԻ
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 9 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՊԸ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ՝ ՀԻՄՆՎԱԾ ԹԵՀՐԱՆԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
RELATIONSHIP BETWEEN OF STOCK RETURNS WITH 9 FINANCIAL ACTIVITY RATIOS BASED ON INFORMATION 28 CEMENT COMPANY IN TEHRAN’S STOCK EXCHANGE  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ
ՑԱԾՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ԵՎ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ «ԿՈՐՍՎԱԾ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԸ»

Տնտեսագիտական գրականության մեջ գոյություն ունի «իրացվելիության թակարդ» անվանվող գործընթաց, որը հանգեցնում է նրան, որ ցածր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՑԱԾՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ԵՎ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ «ԿՈՐՍՎԱԾ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԸ»  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուրիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հարկային համակարգի կազմակերպական կառուցվածքի ընտրությունը պայմանավորում է դրա պահպանման ծախսերն ու հարկային վարչարարության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկազ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՂԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Էլեկտրոնային փողերը բոլորովին նոր երևույթ են համաշխարհային տնտեսության մեջ: Դրանք իրենցից ներկայացնում է թվային (վիրտուալ)
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՂԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մհեր ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴՐԱՄԱՀԱՏԱՐԱՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Աշխարհի ոչ բոլոր երկրներն ունեն դրամահատարաններ, թղթադրամներ տպագրող ֆաբրիկաներ (այսուհետ՝ դրամահատարաններ) և ստիպված են երկրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴՐԱՄԱՀԱՏԱՐԱՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էդմոնդ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ Վահագն ՄԵԼԻՔ-ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պարտատոմսերի պայուսակի սպասվող եկամտաբերությունը, բացի եկամտաբերության կորի ընթացիկ և սպասվող տեսքից, կախված է նաև
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՀՀ բանկային համակարգը երկրի տնտեսության դինամիկ զարգացող ոլորտներից է: Բանկային համակարգի արդյունավետ աշխատանքի համար
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Арзик СУВАРЯН Нарина МКРТИЧЯН
ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА

Несмотря на тот факт, что по определению субъекты МСБ характеризуются относительно низкой потребностью в деньгах,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հոդվածում ուսումնասիրվել է ՀՀ բժշկական ապահովագրական համակարգի զարգացման միտումներն ու փոխառնչությունները սոցիալ-տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ  ՈՒ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հեղինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ամբողջապես գտնվում է բնական աղետների միջին կամ բարձր ռիսկային գոտում: Լինելով լեռնային երկիր`
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

Շինարարական կազմակերպությունները ժամանակակից պայմաններում ձգտում են որակի պահպանման հետ մեկտեղ՝ ծախսերի նվազեցման: Վերջինս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#7-8 (203-204) / 2017
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ