ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Աշոտ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ Անդրանիկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացվում է արժեթղթավորման գործընթացը ֆինանսատնտեսական դիտարկման ենթարկելու կարևորությունը` նախաձեռնողների, պարտատոմսերի գնորդների, վերավարկավորվող կազմակերպությունների տնտեսական շահերի փոխկապակցման շրջանակի կտրվածքով, իր սպասարկող կազմակերպչական ենթակառուցվածքներով: Այդ առումով, առաջարկվել են ակտիվների արժեթղթավորման ամբողջական համակարգի հայեցակարգային դրույթներ, որում ակտիվներով ապահովված պարտատոմսերի շուկայի զարգացման խթանիչ ուղիներ են ներկայացվել արժեթղթավորում նախաձեռնողների, պարտատոմսերի գնորդների, վերավարկավորվող կազմակերպությունների տնտեսական շահերի ներդաշնակեցման ճանապարհով:

Ашот САЛНАЗАРЯН
Андраник ВОСКАНЯН
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ
Ключевые слова: институты поддержки секьюритизации, управленческие инструменты секьюритизации, целостная система секьюритизации.
В статье представлена важность подверженности процесса секьюритизации финансово-экономическому мониторингу с точки зрения взаимосвязи между инициаторами, покупателями облигаций, рефинансированными компаниями и их сервисными организационными инфраструктурами. В этой связи предложены концептуальные положения целостной системы секьюритизации активов, в рамках которых продвинуты способы продвижения рынка ценных бумаг, обеспеченных активами путем гармонизации экономических интересов инициаторов секьюритизации, покупателей облигаций и рефинансированных организаций.

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ