ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Գոհար ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ԱՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է Արցախի Հանրապետության ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնող կազմակերպությունների թվի, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի, կազմակերպությունների ակտիվների, պասիվների, դրանց մասերի, հիմնական միջոցների դինամիկայի վերլուծությունը 2007-2017թթ ընկած ժամանակահատվածի համար: Հաշվարկված են ընթացիկ իրացվելիության գործակիցները և տրված է դրանց գնահատականը ԱՀ արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններում, որի արդյունքում բացահայտված են ոլորտի կազմակերպությունների ակնհայտ դժվարությունները` կապված ընթացիկ պարտավորությունների ծածկման հետ:

Гоар САРКИСЯН
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АР
Ключевые слова: промышленность, текущие активы, текущие обязательства, показатели текущей ликвидности.
В статье представлен анализ динамики количества предоставляющих финансовую отчетность организаций Арцахской Республики, объемов производства промышленной продукции, активов организаций, пассивов, их частей, основных средств за 2007-2017 гг. Рассчитаны коэффициенты текущей ликвидности и произведена их оценка для организаций промышленности АР, вследствие чего выявлены очевидные трудности промышленных предприятий, связанные с покрытием текущих обязательств.

ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ԱՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ