ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Հասմիկ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՌԱԿՈՂՄ ՌԵՊՈ՝ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆինանսական շուկայի մասնակիցների համար ռեպո գործառնությունների շուկան էական դերակատարում ունի՝ որպես իրացվելիության ապահովման և կապիտալի արդյունավետ տեղաբաշխման գործիք: Այս առումով շատ կարևորվում է ռեպո գործարքների կազմակերպման և սպասարկման արդյունավետ գործող համակարգերի առկայությունը, ինչը հնարավոր է իրականացնել եռակողմ ռեպո գործարնքերի կնքման համակարգի ներդրմամբ: Հոդվածում մասնավորապես դիտարկվել և վերլուծվել են ՀՀ երկկողմանի ռեպո գործարքների շուկան, դրա գործառնական արդյունավետությունը, առկա ռիսկերը, ինչպես նաև եռակողմ ռեպո գործարքների կնքման անհրաժեշտությունը: Իրականացված վերլուծության հիման վրա կատարվել են նաև եզրահանգումներ և առաջարկություններ:

Асмик САЛНАЗАРЯН
ТРЕХСТОРОННЕЕ РЕПО, СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
Ключевие слова: РЕПО, трехсторонняя сделка РЕПО, депозитарий, рынок ценных бумаг, залог, маржа репо, ликвидность.
Рынок РЕПО играет важную роль для участников финансового рынка как инструмент для ликвидности и эффективного распределения капитала. В связи с этим существование эффективных систем организации и ведения операций репо очень важен и может быть осуществлен путем заключения трехсторонних операций репо. В статье, в частности, были проанализированы рынок двусторонних операций РЕПО в Армении, его операционная эффективность и существующие риски, а также необходимость заключения сделок трехстороннего РЕПО. На основе проведенного анализа, сделаны соответствующие выводы и предложения.

ԵՌԱԿՈՂՄ ՌԵՊՈ՝ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ