ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Հովհաննես ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ առևտրային բանկերի ընթացիկ վիճակն ու միջազգային վարկային շուկայում դրանց մրցունակության առկա հիմնախնդիրները: Դիտարկվում են բանկային համակարգի զարգացման մակարդակը բնութագրող մի շարք ցուցանիշներ, մասնավորապես՝ բանկային համակարգի ընդհանոր ակտիվներ և պարտավորություններ, ընդհանուր կապիտալ, օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությունը ՀՀ բանկային համակարգում և այլն: Վերլուծվում են նաև երկրի տնտեսությունում բանկային համակարգի դերը բնութագրող մի շարք հիմնական ցուցանիշներ: Ուսումնասիրվել են նաև միջազգային վարկանշային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ բանկային համակարգին տրված գնահատականները:

Оганнес МЕЛКУМЯН
НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РА И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ключевые слова: банковская система РА, основные показатели банковской системы, активы банковской системы, пассивы, международный кредитный рынок, Мудиз, Фитч.
В статье рассматривается современное состояние коммерческих банков Армении и существующие проблемы их конкурентоспособности на международном кредитном рынке. Рассмотрен ряд показателей, характеризующих уровень развития банковской системы, в частности общие активы и пассивы банковской системы, совокупный капитал, участие иностранного капитала в банковской системе Армении и т.д. Также проанализирован ряд ключевых показателей, характеризующих роль банковской системы в экономике страны. Были изучены оценки, данные международными рейтинговыми агентствами банковской системе РА.

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ