ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Անի ԱՍՐՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ Z ԻՆԴԵՔՍԻ (Z-SCORE) ՄԻՋՈՑՈՎ

Ժամանակակից ուսումնասիրություններում բանկերի կայունության գնահատման առավել տարածված ցուցանիշներից է Z ինդեքսը, որը կարելի է դիտարկել, որպես «բանկի հեռավորություն անվճարունակությունից»: Սույն աշխատանքում հաշվարկված է ՀՀ բոլոր առևտրային բանկերի Z ինդեքսը 2007-2014թթ. ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր եռամսյակի համար: Z ինդեքսի հաշվարկները ցույց տվեցին, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում բանկերի մեծամասնությունը կայունության փոփոխության առումով գրեթե նույնանման վարքագիծ է դրսևորել: Մասնավորապես՝ 2009-2011թթ. ընթացքում, որը հիմնականում համընկնում է ֆինանսական ճգնաժամի հետ, նկատվում է Z ինդեքսների նվազում: Այնուհետև սկսվում է Z ինդեքսների աստիճանական աճ մինչև 2014թ. կեսերը: Ամբողջ ժամանակահատվածի համար հաշվարկված Z ինդեքսների դինամիկան ցույց է տալիս, որ հայաստանյան բանկերը ունեն կայունության բավարար պաշար:

АНИ АСРЯН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ Z ИНДЕКСА ( Z- SCORE)
Ключевые слова: Z индекс устойчивости банков, коммерческие банки РА, динамика устойчивости.
Одним из наиболее распространенных показателей устойчивости банков в современных исследованиях является Z-индекс, который можно рассматривать как показатель «расстояния банка до дефолта». В работе рассчитан поквартальный Z индекс устойчивости всех банков РА в период 2007-2014г. Расчеты Z-индексов показали, что в рассмотриваемый период почти все банки показали примерно одинаковые траектории устойчивости. В частности, в период 2009-2011 гг, который в основном совподает с финансовым кризисом, наблюдалось массовое снижение Z-индексов. Затем начинается постепенное групповое возрастание Z-индексов до середины 2014г. Динамика Z-индексов за весь период показывает, что армянские банки имеют достаточный запас устойчивости:

ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ Z ԻՆԴԵՔՍԻ (Z-SCORE) ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ