ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂԻ ԶԱՆԳՎԱԾԸ, ԲԱԶԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱՐԿԻՉԸ

Փողը տնտեսական շրջանառության կարևորագույն տարրերից մեկն է, առանց որի անհնար է պատկերացնել տնտեսական երևույթները։ Փողի շուկան կարգավորվում է երկրի տնտեսական քաղաքականության մաս հանդիսացող դրամավարկային քաղաքականության միջոցով։ Այս հոդվածում ուսումնասիրվել են ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության օբյեկտ հանդիսացող փողի զանգվածը, բազան և բազմարկիչը:

Гагик БАДАДЯН
ДЕНЕЖНАЯ МАССА, БАЗА И МУЛЬТИПЛИКАТОР РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, денежная масса, денежная база, денежный мультипликатор.
Деньги - один из важнейших элементов экономического оборота, без которых невозможно представить экономические явления. Денежный рынок регулируется с помощью денежно-кредитной политики, которая является частью экономической политики страны. В этой статье рассматривались денежная масса, база и мультипликатор, являющиеся объектом денежно-кредитной политики РА.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂԻ ԶԱՆԳՎԱԾԸ, ԲԱԶԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱՐԿԻՉԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ