ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Գայանե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներին եւ դրանց լուծման ուղիներին: Հետազոտության հիմնական նպատակը ՓՄՁ-ների զարգացման համար առկա խոչընդոտների վերացման եւ գործառնական միջոցների կիրառման գործնական մոտեցումների ի հայտ բերումն է և, մասնավորապես.
• փոքր եւ խոշոր ձեռնարկությունների համագործակցությունը ըստ կլաստերի սկզբունքի,
• կարտելային ընկերությունների ստեղծման միջոցով հումքի ներմուծման արտոնություններ սահմանելը,
• ԼՂՀ-ում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելը` ԵՄ երկրներում ընդունված չափորոշխչներին համապատասխանեցնելու նպատակով, մասնավորապես.
1. Գերփոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր մինչև 10 մարդ, նախորդ տարվա գործունեությունից ստացվող հասույթը կամ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի գերզանցում 100 մլն դրամը,
2. Փոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր մինչև 50 մարդ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացվող հասույթը կամ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի գերզանցում 500 մլն դրամը,
3. Միջին՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր մինչև 250 մարդ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացվող հասույթը կամ ակտիվների հաշ-վեկշռային արժեքը չի գերազանցում 1500 մլն դրամը:

Гаяне САРГСЯН
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ
Ключевые слова : малое и среднее предпринимательство, государственное содействие, кластер, картель.
Статья посвящена основным проблемам развития малого и среднего предпринимательства в Нагорно -Карабахской Республики и путям их решения. Основной целью исследования является выдвижение применяемых на практике подходов устранения существующих барьеров развития МСП, и предложены мероприятия в частности.
• сотрудничество малого и крупного предпринимательства по принципу кластера,
• установление привилегий импорта сырьевых ресурсов путем создания картельных компаний
• внесение изменений в закон о развитии малого и среднего предпринимательства НКР, с целью согласования со стандартами, принятыми в странах ЕС, в частности
1.сверхмалые – коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, у которых среднесписочная численность работников составляет до 10 человек, а полученная от прошлогодней деятельности прибыль или балансовая стоимость активов по состоянию на конец предыдущего года не превышает 100 млн. драм;
2. малые – коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, у которых среднесписочная численность работников составляет до 50 человек, а полученная от прошлогодней деятельности прибыль или балансовая стоимость активов по состоянию на конец предыдущего года не превышает 500 млн. драм;
3. средние – коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, у которых среднесписочная численность работников составляет до 250 человек, а полученная от прошлогодней деятельности прибыль или балансовая стоимость активов по состоянию на конец предыдущего года не превышают соответственно 1500 млн. драм и 1000 млн. драм.

ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ