ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Կամո ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ տնտեսական զարգացումը մեծապես պայմանավորված է արդյունավետ առևտրա¬յին գործունեությամբ: Արտաքին առևտրի զար¬գացման հա¬մար անհրաժեշտ է վերլուծություն իրակա¬նաց¬նել տնտեսութ¬յան մեջ դրական և բացասական միտումները բացահայտելու նպատակով: Հոդվածում քննարկվել է ՀՀ-ի առևտրաշրջա¬նառությունը 2008-2017թթ.-ին, կատարվել է վիճա¬կագրական վերլուծություն արտահանման և ներմուծման ծավալների, ինչպես նաև դրանց աշխարհագրական ուղղվածութ¬յան վերաբերյալ:

Камо ДАВТЯН
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РА
Ключевые слова: торговооборот, импорт, экспорт, торговый баланс.
Экономическое развитие Армении главным образом обсловленно эффективной торговой деятельностью. Для развития внешней торговли необходимо проанализировать экономику с целью выявления положительных и отрицательных тенденций. В статье обсужден торговооборот Армении за 2008-2017 годы, статистически анализированы объемы импорта и экспорта, а также их географическое направление.

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ