ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Կամո ԴԱՎԹՅԱՆ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում է բնակչության եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածության խնդիրը: Ցույց է տրվում եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածության գնահատման հետևյալ մեթոդները ՝ Լորենցի կոր, Ջինի գործակց, Թեյլի էնտրոպիա և Թեյլի միջին լոգարիթմական շեղում, Աթկինսոնի ինդեքս: Այս գնահատման մեթոդները օգտագործվում են ցույց տալու համար ՀՀ-ում եկամուտների անհավասարությունը: Ուսումնասիրությունից, որպես եզրակացություն պարզ է դառնում, որ վերոնշյալ գնահատման մեթոդներից ՀՀ-ում հաշվարկվում և վերլուծության է ենթարկվում Ջինի գործակիցը, մասնակիորեն Թեյլի ինդեքսը, ընդ որում Ջինի գործակիցը ունի թերություններ և ամբողջապես չի կարող բացահայտել հասարակության եկամուտների բաշխվածությունը:

Камо ДАВТЯН
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ
Ключевые слова: неравномерность доходов, оценка неравенства, коэффициент Джинна, индекс Тейла, индекс Аткинсона.
В этой статье обсуждается проблема неравномерно распределенного дохода населения. Показываются следущие методы оценки неравномерного распределения доходов - кривая Лоренца, коэффициент Джинна, энтропия Тейла, среднее геометрическое отклонение Тейла, индекс Аткинсона.
Эти методы оценки используются чтобы показать неравномерность доходов в Республики Армения. От иследований мы делаем выводы, что из выше представленных методов в РА рассчитываются и анализируются коэффициент Джинна, частично индекс Тейла, притом коэффициент Джинна имеет недостатки и не может целиком раскрыть распределение доходов общества.

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ