ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Վահե ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ

Պետական գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցների ստեղծման հիմնական աղբյուր են հանդիսանում հարկային մուտքերը։ Հոդվածում ներկայացվում են հարկերի տարբեր դասակարգումները՝ ըստ հարկման եղանակի, ըստ համապատասխան մակարդակի բյուջեներ մուտքագրման հատկանիշի և ըստ ԱՀՀ-ի, ինչպես նաև վերլուծվում են ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կազմը, կառուցվածքը և դինամիկան ըստ առանձին դասակարգումների:

Ваге АКОПЯН
АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РА ПО ОТДЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Ключевые слова: прямые и косвенные налоги, государственные и местные налоги, налоговые доходы государственного бюджета, налоги на продукцию, другие налоги на производство.
Основным источником необходимых ресурсов для реализации государственных функций являются налоговые поступления. В статье представлены различные классификации налогов - по способу налогообложения, по признаку ввода в бюджет соответствующего уровня и по СНС, а также анализируется состав, структура и динамика налоговых доходов государственного бюджета РА по отдельной классификации.

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ