ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Армине АРУТЮНЯН
СИСТЕМНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРМЕНИИ

Ключевые слова: инновационный потенциал, информационные потоки, структурные факторы, научно-технический прогресс.
Существует много препятствий для развития инновационной деятельности, которая требует быстрого решения, чтобы обеспечить плавный путь дальнейшего развития инновационного потенциала. В то же время, страны заинтересованных в продвижении экономики должны основываться на современном состоянии научно-технической и инновационной деятельности в стране. исходя из целей и задач развития инновационных сфер, определенных законодательными, нормативными документами.

Արմինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Նորարարական գործունեության զարգացման ճանապարհին առաջ են գալիս բազմաթիվ խոչընդոտներ, որոնք պահանջում են շուտափույթ լուծում՝ հետագայում նորարարական ներուժի գնահատման համար հարթ ուղի ապահովելու նպատակով: Միևնույն ժամանակ , երկրի տնտեսությունը դեպի այդ ճանապարհը մղելու մեջ շահագրգռված կողմերի գործողությունները պետք է բխեն երկրում գիտատեխնոլոգիական և նորարարական գործունեության առկա վիճակից և հիմնվեն օրենսդրական, կարգավորող փաստաթղթերով սահմանված նորարարական ոլորտների զարգացման թիրախային նպատակների և խնդիրների վրա:

СИСТЕМНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ