ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Արմինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԵՐԿՐՈՒՄ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

Բանալի բառեր: ինովացիոն ներուժի գնահատում, գիտատեխնիկական ներուժի ինդեքս, ինտեգրալային ցուցանիշներ , կոմպլեքս ցուցանիշների համակարգ:
Տնտեսության նորարարության զարգացման ճանապարհին անցումը մեծապես կախված է նորարարական ներուժից, որը թույլ է տալիս ապահովել տնտեսության արդիականացումն ու երկրում կայուն տնտեսական աճը: Ինովացիոն զարգացումը նախատեսված է որպեսզի ապահովվի հնարավոր սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդյունավետ օգտագործումը: Այս ամենը ընդգծում է նորարարական ներուժի գնահատման մեթոդների որոնման արդիականությունը:

Армине АРУТЮНЯН
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
Переход экономики на путь инновационного развития в большей степени зависит от инновационного потенциала, позволяющего модернизировать экономику и обеспечить устойчивый экономический рост страны. Инновационное развитие призвано обеспечить эффективное использование потенциальных возможностей социально-экономического развития. Все это подчеркивает актуальность поиска методов оценки величины инновационного потенциала.

ԵՐԿՐՈՒՄ  ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ