ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Հովհաննես ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում է վենչուրային կապիտալը՝ որպես մասնավոր բիզնեսի ֆինանսավորման այլընտրանքային ձև, դրա էությունը, ձևավորման և զարգացման պատմությունը: Հետազոտության հիմնական խնդիրը հանդիսանում է վենչուրային բիզնեսի միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, դրա հիմնական առանձնահատկությունների վերլուծությունը և մեր երկրում դրանց տեղայնացման հնարավորությունների բացահայտումը: Այդ նպատակով ուսումնասիրվել են վենչուրային կապիտալի շուկաները առաջատար մի շարք երկրներում՝ ԱՄՆ, ԵՄ, Իսրայել, և դիտարկվել է նաև ՀՀ վենչուրային կապիտալի շուկան:

Оганнес МЕЛКУМЯН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: венчурный капитал, инновационные проекты, интенсивное развитие, венчурный бизнес, США, Великобритания, Израиль, рынок венчурного капитала РА.
В статье рассматривается венчурный капитал как альтернативная форма финансирования частного бизнеса, его сущность, история становления и развития. Основная цель исследования - изучить международный опыт венчурного бизнеса, проанализировать его ключевые особенности и определить потенциальные возможности локализации в нашей стране. С этой целью были изучены рынки венчурного капитала в ряде ведущих стран: США, ЕС, Израиль и еще рынок венчурного капитала Армении.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ