ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Ռուբեն ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ Ռուզաննա ՀԱՋՈՅԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԴԵՐԸ ԱՐԴԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ներկայումս յուրաքանչյուր երկրի կառավարության տնտեսական քաղաքականության գերակա խնդիրը տնտեսության արդիականացումն է, գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորումը: Այս գործընթացում բավականին մեծ նշանակություն ունի մարդկային կապիտալը:
Հոդվածում ներկայացվել է մարդկային կապիտալի արդյունավետ վերարտադրության դերը արդի տնտեսության պայմաններում, ներկայացվել այն խնդիրները, որոնք առկա են և կարիք ունեն հիմնարար լուծման:

Рубен КАНТАРЧЯН
Рузанна АДЖОЯН
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: человеческий капитал, экономика, основанная на знаниях, трудовые ресурсы, управление человеческим капиталом.
В настоящее время приоритетом экономической политики каждой страны является модернизация экономики, формирование экономики, основанной на знаниях. Человеческий капитал имеет большое значение в этом процессе.
В статье представлена роль эффективного воспроизводства человеческого капитала в современной экономике, представление существующих проблем и необходимость фундаментального решения.

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԴԵՐԸ ԱՐԴԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ