ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Վիկտորյա ԲԴՈՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԿՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԸ

Հոդվածում ներկայացված է արժեթղթավորման էությունը, դրա դերը ֆինանսական համակարգում, քննարկման առարկա է դարձել ակտիվների արժեթղթավորման ընդհանուր հավասարակշռության մոդելը, դրա ազդեցությունը բնակչության կենսամակարդակի ինչպես նաև արտադրական գործունեության վրա:

Виктория БДОЯН
РОЛЬ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ. МОДЕЛЬ РАВНОВЕСНАЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
Ключевые слова: секьюритизация, обеспеченные облигации, модель общего равновесия, потребление, сбережения, составитель.
В статье представлена сущность секьюритизации, ее роль в финансовой системе, модель общего равновесия секьюритизации активов, ее влияние на уровень жизни населения, а также производственной деятельностьи.

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԿՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ