ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Հրանուշ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Հրանուշ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ Եվա ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Գործարարության զարգացումը ագրարային ոլորտում երկրի համար ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն, ինչը կնպաստի երկրում ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև սոցիալական և ժողովրդագրական խնդիրների լուծմանը: Ագրոբիզնեսի զարգացումը հնարավոր է միայն ոլորտի հիմնախնդիրների համալիր լուծմամբ՝ պետական աջակցության մեխանիզմների, տնտեսավարման ձևերի, ենթակառուցվածքների կատարելագործման և կառավարման ու տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդների արմատավորման միջոցով:

Грануш БАГДАСАРЯН
Грануш ГАБРИЕЛЯН
Ева САРИБЕКЯН
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В РА
Ключевые слова: агробизнес, предпринимательская деятельность, правовое поле, фермерские хозяйства, риски.
Развитие бизнеса в аграрном секторе имеет стратегическое значение для страны, что будет способствовать решению не только экономических, но и социальных и демографических проблем в стране. Развитие агробизнеса возможно только посредством комплексного решения отраслевых вопросов с помощью совершенствования и управления механизмов государственной поддержки, форм бизнеса, инфраструктур, а также внедрения современных технологических методов.

ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ