ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Արտակ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Սույն հոդվածում ներկայացված են այն միջոցառումները, որոնք իրականացվել են մեր Հանրապետությունում 2012թ․-ից ի վեր և առընչվել են գյուղատնտեսության ապահովագրությանը՝ մասնավորապես հետազոտություններ, պիլոտային ծրագրեր, ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ: Հոդվածի հիմնական նպատակն է լուսաբանել վերը նշված միջոցառումների համառոտ նկարագիրը, որպեսզի գյուղատնտեսության ապահովագրության շահառուները, ինչպես նաև թեման ուսումնասիրող գիտնականները հնարավորություն ունենան առավել մատչելի և համախմբված ձևով տեղեկացված լինել այն բոլոր գործընթացներին, որոնք իրականացվել են վերջին մի քանի տարիների ընթացքում՝ ստեղծելով անհրաժեշտ նախադրյալներ ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման համար։

Артак МАРТИРОСЯН
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: Агрострахование, Сельскохозяйственный альянс, KFW немецкий банк развития, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Страхование урожая, Kрупный рогатый скот.
В данной статье описываются меры, которые были реализованы в нашей стране с 2012 года и имеют отношение к сельскохозяйственному страхованию, в частности, исследования, экспериментальные проекты, изучения и анализы. Основная цель этой статьи - дать краткий обзор вышеупомянутых мероприятий, чтобы заинтересованные стороны сельскохозяйственного страхования, а также исследователи, имели возможность быть более информированными и консолидированными во всех процессах, которые были реализованы за последние несколько лет, создавая необходимые предпосылки для внедрения сельскохозяйственного страхования в Армении.

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ  ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ