ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Տաթև ՊԱՆԻՐՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԸ (ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Նպատակ ունենալով ապահովել ներդրողների համար կենսաթոշակային ֆոնդերի գնահատման և համեմատման համար միասնական չափանիշ, ինչպես նաև ապահովել կենսաթոշակային ֆոնդերի նկատմամբ արդյունավետ վերկահսկողությունը ֆինանսական շուկաներում սահմանվում են ուղենիշներ: Վերջիններս ընդհանուր առմամբ ներկայացնում են շուկայի միտումները և շուկայի մասնակիցներին հնարավորություն են տալիս համակողմանիորեն դիտարկել ֆինանսական շուկայի տվյալ հատվածի զարգացումները, ինչպես նաև ներդրումային որոշումների կայացման համար իրականացնել ավելի ընդգրկուն և ընդհանրական վերլուծություններ:

Татев ПАНИРЯН
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РА)
Ключевые слова: пенсионные фонды, распределение активов,рентабельность фонда,ориентир.
Нацеливаясь на обеспечение единого стандарта для оценки и сравнения пенсионных фондов для инвесторов, а также на обеспечение эффективного контроля над пенсионными фондами, в финансовых рынках устанавливаются финансовые ориентиры. В целом, последние представляют тенденции рынка и предоставляют возможность участникам рынка разносторонне рассматривать развитие данного сектора финансового рынка, а также проводить более полный и общий анализ для принятия инвестиционных решений.

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԸ (ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ