ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Գոհար ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի ճիշտ կառավարումը ենթադրում է դրանց օպտիմալացումը, դեբիտորական պարտքերի մարման ժամկետների կրճատումը, ժամկետանց պարտքերի հավաքագրումը: Հոդվածում ներկայացված է Արցախի Հանրապետության կազմակերպությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի կազմի, կառուցվածքի և դինամիկայի վերլուծությունը 2007-2017 թթ ընկած ժամանակահատվածի համար, դրանց ազդեցությունը իրացվելության ցուցանիշների վրա, որը նպաստում է իրացվելիության ֆինանսական կառավարման գործընթացի բարելավմանը:

Гоар САРКИСЯН
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ)
Ключевые слова: управление ликвидностью, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оптимизация.
Правильное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предполагает их оптимизацию, сокращение сроков погашения дебиторской задолженности, сбор просроченной задолженности. В статье представлен анализ состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженности организаций Республики Арцах за период с 2007 по 2017 гг., их влияние на показатели ликвидности, что способствуют улучшению процесса финансового управления ликвидностью.

ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ