ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Լիլիթ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացվել են ֆինանսական կազմակերպությունների հիմնական տեսակները, գործառույթները և դերը տնտեսական համակարգում։ Հեղինակն անդրադարձել է ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների հիմնական տեսակներին, մասնավորապես բանկերին՝ որպես ՀՀ ֆինանսական միջնորդության համակարգում գերիշխող և տնտեսության իրական հատվածին ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովող ենթակառուցվածքի։

Лилит БАГДАСАРЯАН
РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РА
Ключевые слова: финансовые организации, финансовые рынки, коммерческие банки, небанковские финансовые организации
В статье представлены основные типы, функции и роль финансовых организаций в экономической системе. Автор затронула тему основных типов финансовых организаций в РА, в частности банков, как финансовую инфраструктуру, доминирующую в финансовой посреднической системе Армении и обеспечивающую финансовыми ресурсами реальный сектор экономики.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ