ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Մարիամ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ԳԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԸ

Սույն հոդվածը նվիրված է ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային փաթեթների վերլուծությանը: Հոդվածում ուսումնասիրվել են ՀՀ առևտրային բանկերի ակտիվների կառուցվածքը և ներդրումային փաթեթների դիվերսիֆիկացման մակարդակը: Մասնավորապես դիտարկվել և վերլուծվել են արժեթղթերում ներդրումների ծավալները, ներդրումային փաթեթների մեջ պետական պարտատոմսերի ծավալները և պետական պարտատոմսերի շուկայում առկա ռիսկերը, ինչպես նաև երկրի վարկանիշի, ռիսկի պարգևավճարի և պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունների միջև առկա կապը: Բացի այդ իրականցվել են հաշվարկներ գնահատելու համար պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության փոփոխության ազդեցությունը շահույթի կամ վնասի վրա:

Мариам ОГАНЕСЯН
ВОЗМОЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционный портфель, государственные облигации, диверсификация, кривая доходности.
Эта статья посвящена анализу инвестиционных пакетов коммерческих банков РА. В статье изучены структура активов коммерческих банков РА и уровень диверсификации инвестиционных пакетов. В частности рассмотрены и проанализированы объёмы инвестиций в ценные бумаги, объёмы государственных облигаций в инвестиционных портфелях и риски, имеющиеся на рынке государственных облигаций, а также связь между рейтингом страны, наградой за риск и доходностью государственных облигаций. Кроме того, проведены расчеты для оценки влияния изменения прибыльности государственных облигаций на прибыль или ущерб.

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ԳԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ