ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Քնարիկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը համարվում է ՀՀ ցանկացած արտադրական կազմակերպության արդյունավետ գործունության ապահովման գործընթացի անբաժանելի մասը։ Հոդվածում ներկայացվել է ֆինանսական վիճակի գործոնային գնահատման համալիր մոտեցում, որի միջոցով հետազոտվող կազմակերպություններում գնահատվել են ֆինանսական վիճակի վրա ազդող բաղադրիչների ազդեցությունները։ Կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը և գնահատումը կարևոր տեղ է զբաղեցնում կառավարչական որոշումների համակարգում, որը միաժամանակ պահանջում է կազմակերպության զարգացումը բնորոշող հիմնական ցուցանիշների հետ փոխկապվածության ապահովում։ Այս առումով կարևորվում է արդյունավետ ռազմավարության և ներքին վերահսկողության համակարգերի մշակումը։

Кнарик ХАЧАТРЯН
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: анализ финансового состояния, коэффициенты ликвидности, коэффициенты платежеспособности, показатели деловой активности, коэффициенты рентабельности, уравнение регрессии, предварительный и промежуточный финансовый контроль.
Анализ финансового состояния является неотъемлемой частью процесса обеспечения эффективного функционирования любой промышленной организации. В статье представлен комплексный подход к факториальной оценке финансового положения, с помощью которого в исследовательских организациях оценивается влияние компонентов, влияющих на финансовое положение. Анализ и оценка финансового состояния организации является важной частью системы принятия управленческих решений, которая одновременно требует функциональной совместимости с ключевыми показателями развития организации. В связи с этим важно разработать эффективную стратегию и системы внутреннего контроля.

ՀՀ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ