ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Դավիթ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հոդվածում ուսումանսիրվում է ՀՀ ապահովագրական ոլորտի կազմակերպությունների ֆինանսական արդյունավետության և շահութաբերության որոշիչ գործոնները ֆինանսական գործակիցների միջոցով: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա առաջարկվել է ոլորտի կազմակերպությունների ֆինանսական արդյունավետության և շահութաբերության բարձրացման ուղիներ:

Давид ХАРАТЯН
ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ СТРАХОВОГО СЕКТОРА АРМЕНИИ
Ключевые слова: страховой сектор Армении, анализ финансовых коэффициентов, метод Дюпона.
В статье изучены факторы финансовой эффективности и рентабельности страхового сектора Армении посредством финансовых коэффициентов. По результатам исследования были предложены пути повышения финансовой эффективности и рентабельности организаций сектора.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ