ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Անի ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Սույն հոդվածի շրջանակներում մեր կողմից առաջարկվել է իրացվելիության ներքին վերահսկողության գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով իրացվելիության գործոնային գնահատման մոտեցում։ Մասնավորապես, իրացվելիության գումարային գնահատկանի փոխկապակցության համատեքստում գնահատվել են ֆինանսական դրության բաղադրիչներից ֆինանսական կայունությունը, վճարունակությունը և գործարար ակտիվությունը։ Գրաֆիկական լուծման միջոցով առաջարկվել է իրացվելիության հավասարակշռության պայման։ Էլաստիկության գործակցի կիրառմամբ Երևանի Շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ի 2009-2017թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա կատարվել են գործոնների կանխատեսումներ։

Ани МИРЗОЯН
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИКВИДНОСТИ В КОМПАНИЯХ, ПРОИЗВОДЯЩИХ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Ключевые слова: алкогольные напитки, ликвидность, финансовая стабильность, платежеспособность, предпринимательская активность, коэффициент,
В рамках этой статьи мы предложили подход оценки коэффициента ликвидности для повышения эффективности процесса внутреннего спора ликвидности. В частности, в контексте общего коэффициента ликвидности финансовая стабильность, платежеспособность и деловая активность оцениваются по компонентам финансового положения. С помощью графического решения был предложен баланс ликвидности. Использование коэффициента эластичности Ереванского винодельческого завода по производству шампанского 2009-2017 гг. Факторные прогнозы были сделаны на основе финансовых отчетов.

ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ