ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Արտակ ՇԱԲՈՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հայաստանի տնտեսության արդյունավետ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական պայմաններից մեկը մրցակցության ազատության ապահովումն է, բացառությամբ տնտեսական նպատակահարմարության որոշված առանձին դեպքերի: Առողջ մրցակցության աջակցությունն ու զարգացումը շուկայական տնտեսության պայմաններում պետության հիմնական գործառույթներից է, որի իրավականորեն հաջող իրականացման մեջ շահագրգռված են, ինչպես տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված հիմնական դերակատարներն, այնպես էլ ամբողջ հասարակությունը: Տնտեսական մրցակցության պետական կարգավորումը գործնականում բխում է ազատ առեւտրի եւ ազատ ձեռնարկատիրության պետական պաշտպանության սկզբունքներից, որոնք ներկայանում են որպես տնտեսվարող սուբյեկտների մրցունակության պայմանների ապահովման, Հայաստանի տնտեսության արդյունավետության եւ մրցունակության բարձրացման, ձեռնարկությունների արդիականացման եւ քաղաքացիների համար ցածր ծախսերով ապրանքներ և ծառայություններ ապահովելու արդյունավետ ճանապարհ և դրանց համար նպաստավոր պայմանների մի ամբողջ համակարգ:

Артак ШАБОЯН
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: конкуренция, государственное регулирование, инвестиции, международный опыт, сотрудничество между государственным и частным секторами.
Одним из основных условий для эффективного социально-экономического развития экономики Армении является обеспечение свободной конкуренции, за исключением некоторых случаев экономической целесообразности. Поддержка и развитие здоровой конкуренции в рыночной экономике является одной из основных функций государства, успешная реализация которой является ключевой предпосылкой развития экономической деятельности, а также всего общества. Государственное регулирование экономической конкуренции в основном основано на принципах свободной торговли и защиты свободного предпринимательства, которые представлены в качестве эффективного способа обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики Армении, модернизации предприятий и предоставления недорогих товаров и услуг для граждан и благоприятных для них. целая система условий.

ՀՀ-ՈՒՄ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ