ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Արմենուհի ՋԱՆՋՈՅԱՆ
ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Արմենուհի ՋԱՆՋՈՅԱՆ
ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Բնակչության պարենային անվտանգության ապահովումը յուրաքանչյուր պետության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկն է։ Այն պայմանավորված է ազգային պարենային հաշվեկշռով, որի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու առանձին պարենամթերքի պահանջարկի կախվածությունը ներմուծումից։ Քանի որ ՀՀ-ն անդամակցում է ԵԱՏՄ-ին, ուստի համագործակցությունը անդամ երկրների հետ հնարավորություն կտա ավելացնել ապրանքաշրջանառության ծավալները՝ արդիականացնելով և ընդլայնելով տեղական արտադրությունը։

Арменуи ДЖАНДЖОЯН
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РА
Ключевые слова: национальный продовольственный баланс, финансовое содействие, уровень самодостаточности, стабилизация цен, неравенство населения, денежные доходы населения, уровень занятости, экспорт продовольствия.
Обеспечение продовольственной безопасности населения принадлежит к числу наиважнейших проблем, стоящих перед государством. Это обусловлено национальным продовольственным балансом, анализ которого позволяет выявить зависимость спроса на отдельные виды продовольствия от экспорта. Поскольку РА является членом ЕАЭС, сотрудничество со странами-членами ЕАЭС позволит увеличить объемы товарооборота и модернизировать и расширить местное производство.

ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ