ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Ռազմիկ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ
ՀՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 2012-2017ԹԹ. ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վիճակագրական հետազոտության արդյունքում բացահայտվում են երևույթների միջև եղած պատճառահետևանքային հարաբերությունները, որը հնարավորություն է տալիս վեր հանել ուսումնասիրվող երևույթների և պրոցեսների փոփոխության վրա ազդող գործոնները: Տվյալ վերլուծության նպատակն վեր հանել ՀՀ ՀՆԱ-ի (բնակչության մեկ շնչին ընկնող, հազ. դրամներով) համախառն տնօրինվող եկամուտների, վերջնական սպառման ծախսերի և համախառն խնայողության (մլրդ. դրամներով) միջև եղած փոխադարձ կապը 2012-2017 թթ. ընկած ժամանակահատվածում:

Размик АГАРОНЯН
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РА В 2012-2017 ГОДАХ
Ключевые слова: экономика, система национальных счетов, валовой внутренний продукт, валовое сбережени.
Статистическое обследование выявляет причинно-следственные связи между явлениями, которые позволяют нам прояснить факторы, влияющие на явления и процессы, которые исследуются. Целью этого анализа является выяснение взаимосвязи между валовым внутренним продуктом (ВВП на душу населения, тыс. Драмов) ВВП, расходами на конечное потребление и валовыми сбережениями (в миллиардах драмов) в период с 2012 по 2017 год.

ՀՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 2012-2017ԹԹ. ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ