ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Սևակ ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՏԵՂԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Հոդվածի նպատակն է տնտեսության մեջ անշարժ գույքի շուկայի տեղի բացահայտումն ու սահմանումը։ Նկատի առնելով անշարժ գույքի շուկայի առանձնահատկությունները՝ հեղինակը շուկայի տեղը վերլուծելիս որպես ելակետ է ընդունում շուկայի դասակարգման տարբեր չափանշներ։ Քննարկվում են նաև անշարժ գույքի շուկայի և այլ շուկաների միջև գոյություն ունեցող փոխկախվածությունները, ինչպես նաև անշարժ գույքի շուկայի գործառույթները։

Севак ТОРГОМЯН
МЕСТО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: рынок недвижимости, рынок капитала, прямые и косвенные инвестиции, финансовый рынок, доходы от недвижи¬мости и/или от ее участия.
Целью данной статьи является выявление и определение места рынка недвижимости в экономике.Учитывая особенности рын-ка недвижимости, при анализе рынка в качестве отправной точ¬ки, были приняты различные критерии классификации рынка. В статье также oбсуждаются взаимодействия между рынком не¬движимости и другими рынками, а также функции рынка недвижимости.

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՏԵՂԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ