ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Արման ՏՈՆԻԿՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում կազմակերպատնտեսական տեսանկյունից ներկայացված են ՀՀ-ում գործող վարկային կազմակերպությունների գործունեության ընդհանուր առանձնահատկությունները:
Դիտարկվել են ՀՀ վարկային կազմակերպությունների հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշները, ֆինանսական միջնորդությունը և ներկայացվել է առաջարկ վարկային կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության արդյունավետ կառավարման համար:

Арман ТОНИКЯН
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ключевые слова: кредитные организации, банковская система, финансовое посредничество.
В статье с организационно-экономической точки зрения представлены общие особенности деятельности кредитных организаций, действующих в РА.
Были рассмотрены основные показатели баланса кредитных организаций Армении, финансовое посредничество и было сделано предложение об эффективном управлении финансовой стабильностью кредитных организаций.

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ