ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Արտակ ՇԱԲՈՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ

Հայաստանի առողջապահական համակարգի բարեփոխումները սերտորեն առնչվում են երկրում մրցակցային միջավայրի հիմնախնդիրներին: Անկախությունից ի վեր, ոչ միայն Հայաստանում, այլև հետխորհրդային բազմաթիվ երկրներում նկատելի է դառնում մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցությունն առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման ծրագրերում: ՀՀ ՏՄՊՊՀ կողմից շարունակաբար ուսումնասիրություն են իրականացվում պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման (այսուհետ՝ Պետպատվեր) գործընթացների վերաբերյալ։ Վերջինս, հանդես գալով որպես պետական-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) մեխանիզմ, հնարավորություն է ընձեռում ներգրավել ներդրումներ պետության համար սոցիալական կարևոր նշանակության ոլորտներում:

Артак ШАБОЯН
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ В ЗДРАВОХРАНЕНИИ
Ключевые слова: здравоохранение, государственный заказ, конкурентная среда, электронное здравоохранение, государственно-частное партнерство.
Реформы в системе здравоохранения Армении тесно связаны с конкурентной средой в стране. С момента обретения независимости не только в Армении, но и во многих постсоветских странах активное участие частного сектора в программах финансирования здравоохранения стало заметным. Государственной комиссией по защите экономической конкуренции РА постоянно изучаются вопросы гарантированного государством бесплатные и привилегированные медицинские услуги (далее именуемые «Государственный заказ»). Последний, действуя как механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), дает возможность участвовать в инвестициях в социально значимые области государства.

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ