ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Աննա ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման նախապայմանը կրթության բարձր որակն է: Հոդվածը նվիրված է բարձրագույն կրթության որակի ապահովման և կառավարման հիմնախնդիրներին, որոնց լուծման համար առաջարկվում է կրթության որակի գնահատման վարկանիշային համակարգի ներդնումը ուսումնական հաստատություններում: Ներկայացված ալգորիթմի միջոցով հնարավոր է ձևավորված վարկանիշերի հիման վրա կատարել հետևություններ և ընդունել արդյունավետ կառավարչական որոշումներ:

Анна МЕЛИКЯН
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РА
Ключевые слова: ВУЗ, качество образования, рейтинговая оценка, система показателей, научно-образовательная сфера.
Высокое качесто образования предусловие для формирования экономики основанной на знаниях. В статье рассматриваются вопросы обеспечения и совершенствования качества высшего образования, для решения которых предлагается внедрение рейтинговой системы оценки качества высшего образования. Благодаря представленному алгоритму, на основе сформированных рейтингов, можно сделать выводы и принять эффективные управленческие решения.

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ