ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Անուշ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ և ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Անուշ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ և ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Միգրացիան մարդկության ուղեկիցն է նրա պատմական զարգացման բոլոր դարաշրջաններում: Հայերի դեպքում այն հիմնականում նշանակում է տարհանում և արտագաղթ, մարդկային կապիտալի արտահոսք: Հոդվածում տրվել է 1970-2017թթ. ԱՀ բնակչության թվաքանակի համեմատականը, 2011-2017թթ. ԱՀ բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերը, եկողների և մեկնողների համեմատականը., 2014-2017թթ. մեխանիկական շարժի դինամիկան ըստ ԱՀ շրջանների:

Ануш АРУТЮНЯН
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ключевые слова: миграционные перемещения, прибывающие и выбывающие, механическое движение населения.
Миграция сопутствует человечеству на протяжении ее развития во все века. Для армян она в основном означает эвакуацию и эмиграцию, отток человеческого капитала. В статье рассмотрены сравнения численности населения Арцахской Республики в 1970-2017 годах, миграционные перемещения и сравнение прибывающих и выбывающих в 2011-2017 годах, динамика механических движений по районам АР в 2014-2017 годах.

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ  և ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ