ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Արմեն ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Հայաստանի առողջապահության համակարգի զարգացման համատեքստում հիվանդների բավարարվածության խնդիրը մասնավոր և հասարակական առողջապահական կազմակերպությունների հիմնական մրցակցային առավելություններից է: Հարցման ընթացքում հիվանդների կողմից գնահատվելեն տրամադրված ծառայությունների որակը, տրվել են գնահատականներ սպասասրահների հարմարավետության, բժշկական ծառայութոններից օգտվելու և հաշվառման հասանելիության վերաբերյալ, ինչպես նաև որոշվել են հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են հիվանդի այս կամ այն բժշկական հաստատության ընտրության հարցում: Վերոնշյալ հարցման արդյունքում հեղինակի կողմից առաջարկվել են միջոցառումների շարք, առողջապահական հիմնարկներում ծառայությունների մատուցման որակը բարելավվելու նպատակով:

Армен БАГДАСАРЯН
РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ключевые слова: здравоохранение, частные и государственные учреждения здравоохранения, медицинское обслуживание, медицинские услуги.
В контексте развития системы здравоохранения Армении проблема удовлетворённости пациентов является одним из ключевых конкурентных преимуществ частных и общественных учреждений здравоохранения. В ходе проведенного опроса пациенты оценили качество предоставляемых услуг, дали оценку комфортности залов ожидания и доступность регистрации на получение медицинских услуг, а также были определены основные факторы,оказывающие влияние пациентов при выборе того или иного медицинского учреждения. На основании результатов данного опроса автором был предложен ряд мер с целью улучшения качества обслуживания в учреждениях здравоохранения.

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ