ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Մարիա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում են կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) միջազգային ստանդարտներում ներկայացված սկզբունքները և պետական կարգավորման առանձնահատկությունները: Հեղինակը վերլուծում է պետական կարգավորման և մոտեցումների միջազգային փորձը՝ դիտարկելով ԿՍՊ խթանման քաղաքականությունն ու մոտեցումները։ Այնուհետև, ուսումնասիրվում է Հայաստանում ԿՍՊ կարգավորող իրավական դաշտը։ Հաշվի առնելով միջազգային փորձը և կատարված վերլուծությունների արդյունքները՝ առաջարկվում են մի շարք մոտեցումներ ՀՀ-ում ԿՍՊ խթանման քաղաքականության մշակման ուղղությամբ:

Мария ПЕТРОСЯН
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), международные стандарты КСО, государственное регулирование КСО, продвижение КСО, государственная политика, КСО в Армении.
Статья посвящена изучению принципов международных стандартов и государственного регулирования корпоративной социальной ответственности (КСО). Проведен анализ международной практики государственного регулирования и подходов с учетом политики правительства в области продвижения КСО. Автор рассматривает правовую базу КСО в Армении и предлагает подходы к применению передовой практики продвижения и развития КСО в РА.

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ