ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Սևակ ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ՀՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Չնայած անշարժ գույքի շուկայի ձևավորմանն ու զարգաց¬մանը զուգընթաց օրինաչափորեն հետևել են օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ և լրացումներ, այդուհանդերձ ներկայումս գործող իրավակարգավորումներով լուծումներ չեն տրվում կառուցապատման բնագավառում ծագող մի շարք այնպիսի անկյունաքարային խնդիրներին, ինչպիսիք են՝ կառուցապատողի սնանանկացման դեպքում ներդրողների (գնորդների) կատարած վճարների փոխհատուցումը և շինարարական աշխատանք¬ների ժամանակին իրականացումը։
Սույն հոդվածում ներկայացվում և առաջարկվում է այն¬պիսի իրավակարգավորում ու վերահսկողական մեխանիզմ, որի ներդրմամբ հնարավորություն կստեղծվի կանխարգելել կառուցապատողների պարտավորությունների անպատշաճ կա-տարումը, ինչպես նաև գնորդների իրավունքների խախտումներն ու չարաշահումները։

Севак ТОРГОМЯН
УЛУЧШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ-ЗАСТРОЙЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РА
Ключевые слова: жилая недвижимость, права застройки, застройщик, право покупки недвижимости из строящийся зда-ния, защита прав покупателей жилой недвижимости, банков¬ский жилищный-счет, открытый счет, закрытый счет, гра¬фик застройки, договор об открытии жилишнего счета.
Несмотря на то, что формирование и развитие рынка не¬движимости сопровождалось закономерными изменениями и улучше-ниями, однако действующие правовые нормы до сих пор не решают таких ключевых проблем, как возмещение средств покупателя в случае банкротства застройщика и завер¬шения строительных работ в надлежащее время.
В этой статье выдвигается и вводится такое правовое регулирование и механизм контроля, с помощью которого будет возможность предотвратить ненадлежащее исполнение обязанностей застройщиков, а также нарушение прав покупа-телей.

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ՀՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ