ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Ենոք ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը բազմիցս քննարկվել է մասնագիտական գրականությունում, սակայն միայն որոշ աշխատանքներում է իրականացվել զարգացման դինամիկայի էմպիրիկ վերլուծություն։ Քանի որ սահմանադրականության, երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերի, ինստիտուցիոնալ գործոնների ազդեցությունը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա գնահատելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել քանակական որոշիչների դինամիկան ժամանակի մեջ, այս աշխատանքում իրականացվել է երկրների սոցիալական և տնտեսական զարգացման դինամիկայի էմպիրիկ վերլուծություն։ Մասնավորապես, կիրառելով ժամանակային շարքերի կլաստերային վերլուծության մեթոդաբանությունը՝ երկրները խմբավորվել են ըստ տնտեսական և սոցիալական զարգացման դինամիկայի առանձնահատկությունների։ Իրականացված վերլուծության արդյունքները թույլ են տալիս առանձնացնել համեմատաբար նման զարգացման դինամիկա դրսևորող երկրներին և կարող են հանդիսանալ արդյունավետ գործիք երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերի կամ ինստիտուցիոնալ գործոնների փոփոխության ազդեցության գնահատման ժամանակ։

Енок АКОПЯН
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ КОСНТИТУЦИОНАЛИЗМА
Ключевые слова: конституционная экономика, конституционализм, кластерный анализ, временные ряды.
Социально-экономическое развитие стран неоднократно обсуждалось в профессиональной литературе, но только в некоторых случаях был реализован эмпирический анализ динамики развития. Чтобы оценить влияние конституционализма, долгосрочных стратегических проектов, институциональных факторов на социально-экономическое развитие страны, необходимо учитывать динамику количественных детерминант во времени. В этой работе был реализован эмпирический анализ динамики социально-экономического развития стран. В частности, используя методологию кластерного анализа временных рядов, страны группируются в соответствии с особенностями динамики экономического и социального развития. Результаты анализа позволяют группировать страны с относительно схожими динамиками развития и могут быть эффективным инструментом для оценки воздействия долгосрочных стратегических планов или изменений институциональных факторов.

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ