ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԿԵՆՍԱՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԻՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՆԵՐՈՒԺԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Միջազգային փորձը վկայում է, որ աշխարհի շատ երկրներում գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության օրգանական թափոնները օգտագործվում է պելետի և բրիկետների արտադրության նպատակով: Հոդվածում գնահատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում վերակագնվող կենսաբանական հումքի ներուժը և պելետի ու բրիկետների արտադրության հնարավորությունները:

Самвел АВЕТИСЯН
Геворг ПЕТРОСЯН
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: биотопливо, сельское хозяйство, отходы, биоэнергия, брикет, гранулы, производство, эффективность.
Международный опыт показывает, что во многих странах органические отходы сельского и лесного хозяйства используются для производства пелет и брикет. В статье дается потенциал возобновляемого биологического сырья и возможности производства пелет и брикет в Республике Армения.

ԿԵՆՍԱՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԻՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՆԵՐՈՒԺԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ