ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի և հարկային մուտքերի փոխկապվածության վերլուծությանը էկոնոմետրիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքը նպատակ ունի գնահատելու ՀՀ-ում 2001-2017 թվականներին հարկային եկամուտների և ՀՆԱ-ի կախվածությունը: Այս կախվածությունը բնութագրելու համար կառուցվել է էկոնոմետրիկ մոդել, որում դիտարկվել է ՀՆԱ-ի ազդեցությունը հարկային եկամուտների վրա:

Оганес КАРАПЕТЯН
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ВВП И НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РА
Ключевие слова: ВВП, налоги, регрессионный анализ, эконометрическая модель, РА.
Исследование посвящено анализу взаимосвязи между ВВП и налоговыми поступлениями в Республике Армения с использованием методов эконометрического моделирования. Целью работы является оценка зависимости налоговых поступлений и ВВП в 2001-2017 годах. Для характеристики этой зависимости была построена эконометрическая модель, в которой наблюдается влияние ВВП на налоговые поступления.

ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ