ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ HԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԱ-Ի ՎՐԱ: ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼ

Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի, մաքսային եկամուտների և հարկային բեռի փոխկապվածության վերլուծությանը էկոնոմետրիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքը նպատակ ունի գնահատելու ՀՀ-ում 2001-2017 թվականներին հարկային բեռի, մաքսային եկամուտների և ՀՆԱ-ի կախվածությունը: Այս կախվածությունը բնութագրելու համար կառուցվել է էկոնոմետրիկ մոդել, որում որպես կախյալ փոփոխական հանդես է գալիս ՀՆԱ-ն, իսկ որպես անկախ փոփոխականներ՝ հարկային բեռն ու մաքսային եկամուտները:

Оганес КАРАПЕТЯН
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ВВП В РА: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.
Ключевие слова: налоговая нагрузка, таможенный доход, ВВП, эконометрическая модель, РА.
Исследование посвящено анализу взаимосвязи ВВП, таможенных доходов и налоговой нагрузки в Республике Армения с использованием методов эконометрического моделирования. Целью работы является оценка зависимости налоговой нагрузки, таможенных доходов и ВВП в Армении в 2001-2017 годах. Была построена эконометрическая модель описывающая эту зависимость, в которой ВВП является зависимой переменной, а налоговая нагрузка и таможенные доходи независимыми.

ՀՀ-ՈՒՄ HԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԱ-Ի ՎՐԱ: ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ