ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Լևոն ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ինչպես տնտեսության մակրոմակարդակում, այնպես էլ միկրոմակարդակում ներդրումները դասվում են կարևորագույն տնտեսական գործիքների շարքին։ Ներդրումների դերն առավել մեծ նշանակություն է ձեռք բերում հատկապես շուկայական տնտեսության պայմաններում, քանզի ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի տնտեսական բնականոն գործունեությունն այս կամ այն չափով կապված է տարբեր ակտիվներում սեփական և փոխառու ֆինանսական ռեսուրսների ներդրման հետ: Վերջիններիս շնորհիվ տնտեսվարող սուբյեկտները ստանում են ռեսուրսների կուտակման, դրանց արդյունավետ օգտագործման և նորարարական գործունեության ծավալման անհրաժեշտ ազդակներ և խթաններ:

Левон ОВНАНЯН
СУТЬ И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: рыночная экономика, финансовые ресурсы, макроэкономические параметры, капитал, инвестиционный процесс, инфраструктура.
Как на макро, так и на микро-уровне экономики инвестиции причисляются к важнейшим экономическим инструментам. Роль инвестиции особенно велика в условиях рыночной экономики, поскольку естественная экономическая деятельность любого хозяйствующего субъекта, в той или иной мере связана с инвестицией собственных или заимствованных финансовых ресурсов в различные активы. В результате этого хозяйствующие субъекты получают необходимые импульсы и стимулы к накоплению ресурсов, их эффективному использованию и инновационной деятельности.

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴԵՐԸ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ