ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանալի բառեր. ինովացիա, պետական քաղաքականություն, ֆինանսական մեխանիզմներ, զարգացում:
Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը երկրի ինովացիոն զարգացումը մեծապես կախված է ֆինանսական միջոցների ներգրավման տարբեր ուղղությունների և մեխանիզմների զարգացվածության մակարդակից, լինեն դա կապիտալի շուկան, այդ թվում՝ վենչուրային, ֆինանսական կառույցներից ստացված փոխառությունները, պետական ֆինանսավորումը թե կազմակերպության սեփական միջոցները: Հաշվի առնելով այս փաստը՝ ինովացիաների ֆինանսավորման քաղաքականությունը մշակելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից պետք է կիրառվի համապարփակ մոտեցում, որը կընդգրկի երկրի ինովացիոն համակարգի բոլոր հիմնական բաղադրիչները:

Фёдор АДИЯН
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Как показывает мировой опыт, инновационное развитие страны зависит от уровня развития различных направлений и механизмов привлечения финансовых средств, будь то рынок капитала, в том числе венчурного, займы от финансовых учреждений, бюджетное финансирование, либо собственные средства предприятий. Учитывая это, при разработке государственной политики финансирования инноваций правительство Республики Армения должно применять комплексный подход, который будет охватывать все основные компоненты инновационной системы страны.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ