ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ

Բանալի բառեր` ինովացիոն զարգացում, ֆինանսական մեխանիզմներ, փոփոխականներ, մոդել:
Պետության կողմից իրականացվող ինովացիոն քաղաքականության արդյունավետությունը մեծամասամբ կախված է տնտեսվարող սուբյեկտների ինովացիոն գործունեության ֆինանսավորման հիմնական ուղղությունների ճիշտ ընտրությունից: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ ինովացիոն զարգացման մակարդակի վրա առանձին ֆինանսական մեխանիզմների ազդեցության աստիճանի բացահայտումը ձեռք է բերում մեծ կարևորություն: Այս նպատակին հասնելու համար հետազոտության մեջ մի շարք երկրների տվյալների հիման վրա կառուցվել են էկոնոմետրիկ մոդելներ, որոնց արդյունքները ադապտացվել են ՀՀ համար:

Фёдор АДИЯН
РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РА.
Эффективность реализуемой инновационной политики государства во многом зависит от правильного выбора ключевых направлений финансирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. Именно по этой причине выявление степени влияния отдельных финансовых механизмов на уровень инновационного развития Республики Армения приобретает особую важность. Для достижения данной цели в исследовании на основе данных ряда стран были построены эконометрические модели, результаты которых были адаптированы для применения в РА.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ