ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Անահիտ ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆ Գոռ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Պետական-մասնավոր գործընկերությունը նոր երևույթ չէ: Դեռևս Հին Հռոմից մեզ հայտնի են դեպքեր, և պետությունը իր գործառույթների մի մասը զիջում էր մասնավոր հատվածին, կոնկրետ պայմաններում: Սակայն նախորդ դարի 80-ական թվականներից արևմուտքում այս համագործակցության ձևաչափը ստացել է նոր թամ և ավելի լայն կիրառում ու ապացուցել է իր արդյունավետությունը հատկապես սովիալ-տնտեսական ոլորտում: Հոդվածը նվիրված է պետական-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) կիրառմանը Հայաստում, դրա դրական կողմերին և ձևերին: դիտարկվում է նաև միջազգային փորձը:

Анаит ГАЛАНТЕРЯН
Гор САРГСЯН
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: Государственно-частное, партнерство, социально-экономическое, экономика
Государственно-частное партнерство не новое явление. Нам известны случаи, когда государство передает часть своих полномочий частному сектору при определенных условиях еще со времен Древнего Рима. Начиная с 80-х годов прошлого века этот тип сотрудничества начал широко использоваться в западных странах и доказал эффективность особенно в социально-экономической сфере. Статья посвящена применению ГЧП в Респыблике Армения, ее эффективностям и типам. Также наблюдается международный опыт.

ՊԵՏԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ