ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Մարիա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ. ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել կորպորատիվ սոցիալական պատասախանատվության ներդրման և տարածման զարգացած երկրների փորձը։ Աշխատանքի շրջանակներում անդրադարձ է կատարվում Եվրախորհրդի կողմից մշակված «Կանաչ փաստաթղթին», որն ուղղված է ԵՄ երկրներում ԿՍՊ ինստիտուտի կայացմանը։ Այնուհետև, առավել մանրամասն ուսումնասիրվում է ԿՍՊ փորձը Իտալիայում, Շվեդիայում և ԱՄՆ-ում։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ուսումնասիրված երկրներում ԿՍՊ ինստիտուտն ունի ձևավորման տարբեր հիմքեր, և դրա կայացումն ընթացել է տարբեր ուղիներով՝ պայմանավորված երկրի տնտեսական, պատմական ու քաղաքական առանձնահատկություններով և պետության քաղաքականությամբ:

Мария ПЕТРОСЯН
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЕВРОПЕ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. АНАЛИЗ ОПЫТА
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), международный опыт КСО, подотчетность, нефинансовые отчеты, Зеленая книга ЕС.
Целью данной статьи является изучение опыта развитых стран по внедрению и развитию института корпоративной социальной ответственности. В рамках исследовательской работы рассматривается «Зеленая книга» Совета Европы, направленная на создание института КСО в ЕС. В частности, в статье подробно представлен опыт КСО в Италии, Швеции и США. Проведенное исследование показывает, что в изученных странах формирование и развитие института КСО протекало по разным путям, обусловленными экономическими, историческими и политическими особенностями и проводимой государственной политикой страны.

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ. ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ