ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Արծրուն ՆՇԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվում են Հայաստանում առողջապահության համակարգի ներկայիս վիճակը և հեռանկարները: Նշվում են երկրի բնակչությանը որակյալ, արդյունավետ և մատչելի բժշկական օգնությամբ ապահովելու հիմնախնդիրները, որոնք պահանջում են իրականացնել ողջ առողջապահական համակարգի արդյունավետ բարեփոխում: Նշված է նաև առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ գտնելու և ներգրավելու անհրաժեշտությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ապահովագրական բժշկության ստեղծման գործում միջազգային փորձի ներդրմանը, մասնավորապես, Գերմանիայի փորձին` Հայաստանում պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման մոդելի ընտրության հարցում: Ընդգծվում է Հայաստանում պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգի ներդրման դրական և բացասական կողմերը հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը:

Арцрун НШАНЯН
СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, общественное здравоохраненеие, Армения.
В работе рассматривается нынешнее состояние и перспективы системы здравоохранения Армении. Отмечаются проблемы обеспечении населения страны качественной, эффективной и доступной медицинской помощью, требующей проведения эффективной реформы всей системы здравоохранения. Указывается на необходимость поиска и привлечения новых источников финансирования системы здравоохранения. Отдельное внимание уделяется внедрению международного опыта создания страховой медицины, в частности, опыта Германии, при выборе модели внедрения обязательного медицинского страхования в Армении. Подчеркивается необходимость учета как положительные, так и отрицательные аспекты введения системы обязательного медицинского страхования в Армении.

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ