ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Աննա ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆՈՒՄ

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման կարևորագույն ոլորտներից է պետական կառավարման համակարգը: Էլեկտրոնային կառավարության ներդրման արդյունքում հնարավոր է ապահովել բյուրոկրատական գործընթացների դյուրացում, փաստաթղթերի ձևակերպման ժամանակահատվածի նշանակալի կրճատում, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց խիստ, հեշտությամբ վերստուգվող հարկային պարտականությունների ապահովում էլեկտրոնային հաշվառման միասնականացված համակարգի ներդրման միջոցով, բյուջետային մուտքերի ծավալի մեծացում, կոռուպցիայի մասշտաբների կրճատում և պետական հաստատությունների նկատմամբ քաղաքացիների դստահության աճ: Բազմաթիվ երկրներում կատարվում են աշխատանքներ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման և բարելավման ուղղությամբ. բացառություն չի կազմում նաև Հնդկաստանը, որտեղ էլեկտրոնային կառավարումն արդեն իսկ ներդրվել է, ապահովում է զարգացման բարձր տեմպեր, սակայն ունի դեռևս չլուծված մի շարք խնդիրներ:

Анна МИНАСЯН
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ИНДИИ
Ключевые слова: электронное управление, информация, идентификация, веб-страница, электронная служба, система управления знаниями, портал, он-лайн.
Одной из важнейших сфер информационных и телекоммуникационных технологий является государственная система управления. В результате внедрения электронного правительства можно облегчить бюрократические процедуры, значительно сократить сроки выдачи документов, обеспечить систему строгого и легко проверяемого налогового обязательства для юридических и физических лиц путем внедрения единой системы электронного учета, увеличить доходы бюджета, снизить масштабы коррупции и повысить доверия общественности к государственным учреждениям. Во многих странах ведется работа по внедрению и совершенствованию системы электронного управления. Индия также не является исключением, где электронное управление уже внедрено, обеспечивает высокие темпы роста, но по-прежнему имеет ряд нерешенных вопросов.

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ