ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Անուշ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ

Արտաքին առևտրային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում զգալիորեն մեծանում է կառավարչական հաշվառման օգտագործման դերն ու նշանակությունը, քանի որ կառավարչական հաշվառման վարումը հնարավորություն է տալիս ապահովել կազմակերպության ղեկավարներին համապատասխան տեղեկատվությամբ՝ ապրանքների արտահանման և ներմուծման գործարքներ իրականացնելիս արդյունավետ կառավարչական որոշումների կայացման համար։
Հոդվածում քննարկվում են կազմակերպություններում կառավարչական հաշվառման ներդրման հիմնական նպատակները և խնդիրները։ Տրվել են կազմակերպություններում կառավարչական հաշվառման ներդրման հիմնական քայլերը և ներկայացվել են այդ քայլերի առանձնահատկություններն ու դրանց հիմնական էությունը։

Ануш МИКАЕЛЯН
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА ПРЕДПРЕЯТИИ
Ключевые слова: Внешняя торговля, система управленческого учета, центр ответственности, управленческие отчеты, сегментарый учет.
В организациях осуществляющих внешнеэкономическую деятельность значительно повышается роль и значение использования управленческого учета, поскольку управленческий учет позволяет обеспечить необходимой информаций менеджеров для принятия эфективных управленческих решений при экспорте, импорте товаров.
В статье рассмотрены основные задачи и цели управленческого учета и даны основные этапы по внедрению управленческого учета на предпреятии. Также рассмотрены особенности каждого этапа и дано краткое раскрытие сущности этих этапов.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ