ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Աշոտ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պետական իշխանության ապակենտրոնացումը օրինաչափ գործընթաց է` հանդիսանալով հասարակության ժողովրդավարացման, պետական իշխանության վերափոխման, իշխանությունների տարանջատման, քաղաքացիների քաղաքական իրավունքների և ազատությունների ձեռքբերման և մասնավոր սեփականության ներդրման արդյունք: Այն ժողովրդավարական հասարակարգի կայացման և դրա հետագա զարգացման ոչ միայն կարևոր, այլև անհրաժեշտ բաղադրիչ է:

Ашот АВЕТИСЯН
ЗАЯВЛЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Ключевые слова: Государственное управление, государственное управление, процесс децентрализации, принципы, полномочия, общественные органы.
Децентрализация государственной власти - это естественный процесс, являющийся результатом демократизации общества, трансформации государственной власти, разделения властей, приобретения политических прав и свобод граждан и введения частной собственности. Это не только важный, но и важный компонент построения демократического общества и его дальнейшего развития.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ